Кой алгоритъм за сортиране има най-добра асимптотична сложност?

Сортиране на купчина

.

По отношение на това, кой алгоритъм за сортиране има най-добро време на изпълнение?

За най-добър случай Вмъкване Сортирай и Сортиране на купчина са най-добрият, тъй като тяхната най-добра сложност на времето за изпълнение е O (n). За средния случай най-добрата асимптотична сложност на времето на изпълнение е O (nlogn), което се дава от Merge Sort, Сортиране на купчина , Бързо сортиране. За най-лошия случай най-добрата сложност на времето за изпълнение е O (nlogn), което се дава от Merge Sort, Сортиране на купчина .

която е първа дължина или ширина

Освен това, какво представлява асимптотичната сложност по време на изпълнение? асимптотичен време сложност . (дефиниция) Определение: Ограничаващото поведение на времето за изпълнение на алгоритъм, когато размерът на проблема отива до безкрайност. Обикновено това се обозначава с големи O-нотации. Вижте също асимптотичен пространство сложност .По същия начин може да се запита кой алгоритъм е най-подходящ за сортиране?

примери за паралелни вериги в реалния живот

Quicksort

Каква е сложността на алгоритъма за сортиране?

Сложни времена на всички алгоритми за сортиране

Алгоритъм Сложност във времето
Най-добре Най-лошото
Сортиране на балончета & Омега; (n) O (n ^ 2)
Сортиране по вмъкване & Омега; (n) O (n ^ 2)
Сортиране на купчина & Omega; (n log (n)) O (n log (n))

Отговори на свързани въпроси

Кое сортиране има минимална времева сложност?

А. Минималната възможна времева сложност на сравнение въз основа алгоритъм за сортиране е O (nLogn) за произволен входен масив. Б. Всяко сравнение въз основа алгоритъм за сортиране може да се направи стабилна, като се използва позиция като критерий, когато се сравняват два елемента.

Кой сорт има по-малка сложност във времето?

ако използваме сортиране въз основа на сравнение, тогава най-добрата сложност във времето, която можем да постигнем, е O (nlogn). има няколко алгоритъм за сортиране като Heap sort, бърз сорт и сливане на сортиране, което има o (nlogn) сложност във времето. Бързо сортиране е най-бързият алгоритъм за сортиране . сортирането на сливане изисква O (N) допълнително пространство.

Big O ли е най-лошият случай?

Така че, при двоично търсене, най-доброто случай е ИЛИ (1), средно и най-лошия случай е ИЛИ (влизане). Накратко, няма вид връзка от типа „ голямо О се използва за най-лошия случай , Тета за средно случай ”. Всички типове нотация могат да се използват (и понякога се използват), когато се говори за най-добро, средно или най-лошия случай на алгоритъм. Обяснител

Nlogn по-бърз ли е от N 2?

Това означава н ^ две расте по-бързо , така n дневник (n ) е по-малък ( По-добре ), кога н е достатъчно висока. И така, O ( н * дневник ( н )) е далеч по-добре от ИЛИ( н ^ две ). Обяснител

Nlogn по-добър ли е от N?

Да постоянно време, т.е. O (1) е по-добре от линейно време O ( н ), тъй като първият не зависи от размера на входа на проблема. Редът е O (1)> O (logn)> O ( н )> O ( nlogn ). Обяснител

Кои алгоритми за сортиране имат най-доброто и най-лошото време за равенство?

Алгоритми за сортиране
Алгоритъм Структура на данни Сложност във времето: Най-добре
Сливане на сортиране Масив O (n log (n))
Сортиране на купчини Масив O (n log (n))
Гладко сортиране Масив На)
Сортиране на мехурчета Масив На)
Пундит

Кои алгоритми за сортиране са стабилни?

Няколко често срещани алгоритми за сортиране са стабилни по природа, като Сливане на сортиране , Тимсорт, Сортиране при броене, Сортиране по вмъкване , и Bubble Sort. Други като Quicksort, Heapsort и Сортиране на избора са нестабилни. Можем да модифицираме нестабилни алгоритми за сортиране, за да бъдат стабилни. Пундит

Коя нотация на Big O е по-ефективна?

ИЛИ (logN): Логаритмично Това е най-ефективни алгоритъм за търсене. Броят на операциите достига пикове в началото и след това се изравнява с увеличаване на размера на входа. The най-много често срещан пример е двоично дърво за търсене. За добро обяснение на изпълнението на бинарното дърво за търсене на JavaScript вижте тази статия. Пундит

Кой е най-бавният алгоритъм за сортиране?

HeapSort: Това е най-бавно от алгоритми за сортиране но за разлика от сливане и бързо вид не изисква масивна рекурсия или множество масиви за работа. Пундит

Кой е най-бързият алгоритъм за сортиране Java?

Mergesort е там с Най-бързият стандартен алгоритми за сортиране . Колекциите по подразбиране. вид () изпълнение в Java 7 е Mergesort алгоритъм адаптирано от 'TimSort. Пундит

Какво е сортирането с пример?

Сортиране . Сортиране е процесът на поставяне на елементи от колекция в някакъв ред. За пример , списък с думи може да бъде сортиран по азбучен ред или по дължина. Вече видяхме редица алгоритми, които успяха да се възползват от наличието на сортиран списък (припомнете окончателната анаграма пример и двоичното търсене). Учител

Кой алгоритъм за сортиране е най-добрият в най-лошия случай?

Quicksort обикновено е най-бързият, но ако искате добро най-лошо - случай време, опитайте Heapsort или Mergesort. И двете имат O (n log n) най-лошото изпълнение на времето. Поддръжник

Какво е асимптотично решение?

Асимптотично решение приблизително означава поведението на решение при много големи стойности, например, вълновата функция в квантовата механика трябва да бъде нормализирана, така че за физически приемливата вълнова функция трябва да е така, че вълновата функция изчезва както при положителна, така и при отрицателна безкрайност, така че асимптотично Вашият Поддръжник

Какво представлява обозначението Big O в алгоритъма?

голям - O нотация . (определение) Определение: Теоретична мярка за изпълнение на алгоритъм , обикновено необходимото време или памет, предвид размера на проблема n, който обикновено е броят на елементите. Неформално, казвайки някакво уравнение f (n) = ИЛИ (g (n)) означава, че е по-малко от константа, кратна на g (n). Поддръжник

Какво представлява Омега в сложността във времето?

Омега Нотация, & Omega; Нотацията & Omega; (n) е официалният начин за изразяване на долната граница на работещ алгоритъм време . Той измерва най-добрия случай сложност във времето или най-доброто количество време алгоритъм може да е необходим за завършване. Начинаещ

Каква е сложността във времето на сортирането на сливания?

The сложност на сортиране на сливане е O (nlogn) и НЕ O (logn). Стъпката на разделяне изчислява средната точка на всеки от под-масивите. Всяка от тази стъпка просто отнема O (1) време . Начинаещ

Какво се разбира под сортиране на купчина?

сортиране на купчини . ДА СЕ сортиране алгоритъм, който работи, като първо организира данните да бъдат сортирани в специален тип двоично дърво, наречено a куп . Повторете стъпки 1 и 2, докато не останат повече елементи в куп . Начинаещ

Кое е по-добро сортиране на балончета или сортиране по избор?

Сортиране на мехурчета по същество обменя елементите, докато сортиране на селекцията изпълнява сортиране чрез избор на елемента. Друга значителна разлика между двете е тази сортиране на балончета е стабилен алгоритъм докато сортиране на селекцията е нестабилен алгоритъм. Като цяло повечето стабилни и бързи алгоритми използват допълнителна памет.