Каква е разликата между допълващото разпределение и свободното изменение?

В лингвистиката, допълващо разпределение , за разлика от контрастивно разпределение и свободно изменение , е връзката между две различно елементи от същия вид, в които единият елемент се намира в един набор от среди, а другият елемент се намира в не се пресича ( допълващи се ) набор от среди.

.

Като се има предвид това, какво означава допълващо разпределение в лингвистиката?Допълнително разпределение . Определение : Допълнителното разпределение е взаимно изключващата се връзка между два фонетично подобни сегмента. Той съществува, когато единият сегмент се среща в среда, в която другият сегмент никога не възниква.

Освен това, какво е допълващото разпределение с примери?Аспирираните и неаспирираните алофони са едно пример на допълващо разпределение : където се появява едното (напр. аспирираното р), другото не може да се случи. Aspirated [аспириран p], както можете да видите в това пример , се среща само в началото на думите.

По същия начин хората питат, какво означава безплатна вариация?Безплатната вариация е взаимозаменяемата връзка между два телефона, при която телефоните могат да се заменят един в друг в една и съща среда, без да причиняват промяна в значение . Дискусия: Безплатна вариация може да възникне между алофони или фонеми.

Алофоните са в допълващо разпространение?

Вариантите в рамките на a фонема категория се наричат алофони . Алофони обикновено се появяват в допълващо разпределение , тоест даденост алофон на един фонема се появява в една предсказуема среда, но другата алофони от това фонема никога не се появяват в тази среда.

Отговори на свързани въпроси

Как да разберете дали фонемите са в допълващо разпространение?

  1. Допълнителното разпределение показва, че два основни звука не са независими ФОНЕМИ, а обусловени варианти на една и съща фонема, на един и същ минимално отличителен звук.
  2. Звуците са в допълващо разпределение, когато единият се среща при условие А, но никога В, докато другият се среща при условие Б, но никога А.

Писмото фонема ли е?

Всеки звук, който чувате в една дума, е a Фонема . Това е най-малката единица звук, която съставя пълна дума. Това не трябва да се бърка с писмо себе си; Фонеми са само издадените звуци. Важно е да се разбере това Фонеми могат да бъдат направени от повече от един писмо .

Какви са алофоните на английски?

алофон . съществително. Лингвистика Предсказуем фонетичен вариант на a фонема . Например аспирираното t отгоре, неаспирираното t стоп и tt (произнася се като клапи) на тестото са алофони от Английска фонема /T/. или Алофон Канадски Човек, чийто роден език е различен от френския или Английски . Обяснител

Срещат ли се минимални двойки при допълващо разпределение?

Например на английски звуците [p] и [b] мога и двете възникне дума първоначално, както в думите pat и bat ( минимални двойки ), които са различни морфеми. Следователно на английски [tʰ] и [t] не са в контрастивно разпределение но в допълващо разпределение . Обяснител

Какви са алофоничните правила?

Ние се фокусираме върху придобиването на т.нар алофонични правила , които въвеждат фонетични варианти на фонеми. Например, английският има алофонично правило че назализира гласните пред носните съгласни: фонемата / æ / се реализира като устна в луд [mæd], но като назална при човек æ [m æ & tilde; н ] . Пундит

Как намирате минимални двойки?

ДА СЕ минимална двойка е двойка на думи само с ЕДНА фонематична разлика. За да се реши дали a двойка на думите е a минимална двойка или не, трябва да знаете от какви звуци се състои думата и трябва да ИГНОРИРАТЕ правописа на думата. Ако сте носител на английски език, можете намирам това е лесно. Пундит

Какво е фонетичен инвентар?

Фонетичен опис . > Списък на ЗВУКОВЕ, които детето може да направи. > Независимо от звуците за възрастни. > Звукът трябва да се чуе 3 пъти в проба от 100 думи и 2 пъти в проба от 50 думи, за да бъде преброен. Пундит

Какво е лексикална вариация?

ЛЕКСИЧНА ВАРИАЦИЯ ЕЗИЧЕН. ЛЕКСИЧНА ВАРИАЦИЯ • ДА СЕ лексикална вариация е да се използва езиков елемент вместо друг, без да се правят промени в значението на думите или фразите. Пундит

Предвидима ли е безплатната вариация?

Zsiga: Звуци, които са вътре безплатна промяна се срещат в същия контекст и следователно не са предсказуем , но разликата между двата звука не променя една дума в друга. Пундит

Какво е фонологична вариация?

Езикът е система, която картографира значенията на формулярите, но картографирането не винаги е едно към едно. Фонологична вариация е ситуация, при която изборът между изрази е фонологично обусловен, понякога статистически, понякога категорично. Учител

Какво е алофонична вариация?

Алофонична вариация на английски съгласни. Алофоничен правила. изразяват контекстно зависими вариация в тясната фонетична транскрипция, свързана с фонетична единица. Една и съща дума може да има различно произношение. в различни стилове (напр. внимателно срещу Учител

Какво е вариация на звука?

В лингвистиката безплатно вариация е феноменът на двама (или повече) звуци или форми, които се появяват в една и съща среда без промяна в значението и без да се считат за неправилни от носителите на езика. Учител

Какво е фонематичната теория?

Според неговата теория речевият звук е звук с определено акустично качество, произведен от органите на речта. Речеви звуци, които принадлежат към едно и също фонема не може да различи една дума от друга, но фонеми разграничаване на една дума от друга на същия език. Учител

Какво е лингвистична неутрализация?

Неутрализация може да се отнася до: Неутрализация (химия), химична реакция, при която основа и киселина реагират, образувайки сол. Неутрализация ( лингвистика ), премахването на някои отличителни черти на фонемите в определени среди. Вмъкване на мрежа в усилвател за премахване на паразитни трептения. Рецензент

Какво е алофон на фонема?

Алофони са звуци, докато a фонема е набор от такива звуци. Алофони обикновено са относително подобни звуци, които са взаимно изключващи се или допълващи се (C.D.). Ако два звука са фонетично сходни и те са в C.D. тогава може да се приеме, че са алофони на същия фонема . Рецензент

Какво е фонетично сходство?

Фонетично подобни сегменти са два или повече звука, които споделят фонетичен характеристики и често се срещат като варианти на една фонологична единица в даден език. Дискусия: Повечето фонетично подобни сегменти са съседни един на друг в телефонна диаграма и се различават само леко по една или две артикулационни характеристики. Рецензент

Какво е пример за алофон?

Примери на алофони Друг пример на фонема е / p / като в думата „завъртане“ или като в думата „щифт;“ на алофон в пин е аспириран (което кара да звучи почти като 'фи'), докато алофон в „спин“ не е и звучи като „пих“. Рецензент

Какво причинява допълнително разпределение?

' разпределение „(използване според средите) на формулярите an и a is“ допълващи се „поради три фактора: (1) an се използва, ако a не се използва; (2) а се използва, ако не се използва; (3) и двете среди обхващат всяка законна потенциална среда за думата. Поддръжник

Кои са минималните двойки на английски?

Във фонологията, минимални двойки са двойки на думи или фрази на определен език, изговорени или подписани, които се различават само по един фонологичен елемент, като фонема, тон или хронема, и имат различни значения. Те се използват, за да се демонстрира, че два телефона са две отделни фонеми на езика.